Construbadge: Stand van zaken

Wat is de ConstrubadgeConstrubadge

Vanaf 1 oktober 2014 dragen alle arbeiders uit de bouwsector (PC124) een Construbadge. De Construbadge is in eerste instantie bedoeld als een visueel identificatiemiddel op de werven. Voor een aannemer is het van cruciaal belang te weten wie er zich op de werf bevindt en of deze personen geautoriseerd zijn om op een werf aanwezig te zijn.

Daarnaast kan de Construbadge ook gebruikt worden in het kader van de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie/ checkinatwork op werven, door deze te koppelen met track-and-trace.

1. Wie krijgt de Construbadge?

Alle bouwvakarbeiders die op een DMFA-aangifte staan voor het eerste kwartaal 2014 en alle arbeiders die vermeld staan op de Limosa-aangifte (buitenlandse bedrijven) zullen in de loop van de maand september de Construbadge ontvangen. De lijst van de arbeiders wordt aangezuiverd met de gegevens van de Dimona-In en Dimona-out. Arbeiders die aangeworven worden na 1 oktober 2014 zullen uiteraard ook de Construbadge ontvangen als zij het voorwerp uitmaken van een DIMONA-In-aangifte. Wel wordt gevraagd dat de werkgever aan zijn arbeider een kopie meegeeft van de DIMONA-aangifte.

Arbeiders die meer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn krijgen niet automatisch een badge. Zij zullen wel een brief krijgen met bijhorend formulier waarmee ze de badge kunnen aanvragen als ze het werk zouden hervatten. Hetzelfde geldt voor de gepensioneerden. Zij krijgen geen Construbadge, maar wanneer ze (tijdelijk) werken voor een bedrijf, moeten ze ook een aanvraag doen voor een badge.

Werknemers die in het bedrijf ingeschreven zijn als bediende krijgen geen Construbadge.

2. Waarheen wordt de badge gestuurd?

De Construbadge wordt voor de arbeiders die ressorteren onder de Belgische sociale zekerheid gestuurd naar het adres van de arbeider. Indien dit adres niet gekend is, wordt de Construbadge gestuurd naar zijn werkgever. Voor de arbeiders die in België werken onder detachering zullen de Construbadges gestuurd worden naar het adres dat de buitenlandse onderneming zal opgeven.

3. Wat staat vermeld op de Construbadge?

Op de Construbadge staat de naam van de betrokken arbeider, zijn pasfoto, de naam van zijn werkgever alsook de geldigheidsduur van de Construbadge (tot einde 2015).

4. Hoe komt de foto op de Construbadge?

Het Fonds voor Bestaanszekerheid heeft de toelating verkregen van de Privacycommissie om de pasfoto’s van de bouwvakarbeiders op te halen bij de FOD Binnenlandse zaken. Dit geldt ook voor de buitenlandse arbeidskrachten die hier gedurende een bepaalde periode in detachering zijn.

Indien u werknemers hebt van buitenlandse origine, maar die wel onderworpen zijn aan de Belgische RSZ, beschikt de FOD Binnenlandse Zaken niet over de foto. Aan de werkgevers wordt gevraagd om de foto van de betrokken arbeider door te sturen naar het FBZ. Let op: dit kan enkel via de speciale website!

5. En wat bij verlies, beschadiging enzovoort van de Construbadge?

Via de web-applicatie van het FBZ dient de werkgever een nieuwe Construbadge aan te vragen. Via de web-applicatie zal de werkgever een document afprinten die de betrokkenen toelaat toch in het bezit te zijn van een individueel identificatiemiddel.

6. De web-applicatie van het FBZ.

Op 3 september 2014 zullen de werkgevers uit de bouwsector een brief ontvangen van het FBZ waarbij hen een “token” zal worden toegekend om in de web-applicatie van het FBZ de nodige verrichtingen te doen betreffende de Construbadge.

En de aanwezigheidsregistratie/ checkinatwork?

De Construbadge was niet bedoeld om een element te zijn in de aanwezigheidsregistratie. De Construbadge was bedoeld als een visueel identificatiemiddel op de bouwplaats. Maar in het kader van de wetgeving van de aanwezigheidsregistratie kan de Construbadge wel een rol spelen als identificatiemiddel via bijvoorbeeld track-and-trace.

Bron: www.confederatiebouw.be

Door Steve Tambuyser