Sectoraal akkoord arbeiders PC 124 over 2019-2020

Bron: Confederatie Bouw

De sociale partners hebben op 25 juni 2019 in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) een sectoraal akkoord ondertekend voor de jaren 2019-2020. Alle partners konden instemmen met het ontwerp van akkoord dat op 18 juni 2019 was bereikt.

Belangrijke punten in dit sectoraal akkoord voor de werkgevers zijn de volgende:

 • Verhogen van de instroom van jongeren
  De sector gaat een businessmodel uitwerken om meer grip te krijgen op het bouwonderwijs en oplossingen uit te werken voor lacunes in het onderwijs. De ambitie is om het nieuwe model uit te rollen tegen het schooljaar 2020-2021. Tegelijk worden de mentortrajecten versterkt met bijkomende sectorale tussenkomsten voor bedrijfsinterne opleidingen.
 • Verhogen aantal fiscaalvriendelijke overuren
  Aan de overheid wordt gevraagd om het maximaal aantal uren overwerk waarvoor een gunstige fiscale behandeling kan genoten worden, voor de sector op te trekken naar 220 uren (zonder voorwaarde aanwezigheidsregistratie) en, specifiek voor de ondernemingen die wegenwerken verrichten en die vanuit de overheid opgelegd krijgen om in het weekend, op feestdagen of ’s nachts te werken, zelfs naar 280 uren (voor deze laatste ondernemingen wordt ook de interne grens naar 280 uren opgetrokken).
 • Meer mogelijkheden om de arbeidstijdorganisatie te moduleren
  Mits aanpassing van de regelgeving zal in toepassing van KB 213 een overschrijding van de normale arbeidsduurgrens mogelijk worden a rato van 1,5 uur per dag (i.p.v. 1 uur per dag nu). Het maximum van 180 uren blijft ongewijzigd.
 • Uitbreiding sectorale tussenkomst outplacement
  De sectorale tussenkomst inzake outplacement wordt uitgebreid naar het outplacement aan te bieden voor werknemers aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt ingevolge medische overmacht.
  Daartegenover staat:
 • Verhoging koopkracht
  Invulling van de loonnorm door een verhoging van de lonen op 1 juli 2019 met een nominaal bedrag vastgesteld per categorie gelijk aan 1,1% van het baremaloon. Het nieuwe barema geldig vanaf 1 juli 2019 (cao-verhoging en indexverhoging samen) kan u hier raadplegen.
 • Aanpassing mobiliteitsregeling
  Ten einde een antwoord te bieden op de problemen van de toegenomen congestie op onze wegen die een langere verplaatsingstijd meebrengen, zal de regeling van de mobiliteitsvergoeding aanzienlijk worden aangepast (inwerkingtreding nog te bepalen; het grensbedrag moet immers reglementair aangepast worden waarvoor bij de bevoegde minister de nodige stappen worden ondernomen) Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding zal worden verhoogd met 20%. Er wordt ook een specifiek bedrag ingevoerd voor de chauffeur die alleen rijdt (op vraag van de werkgever, met een voertuig van het bedrijf en enkel indien geen collectief vervoer mogelijk is) en de werkgever zal een “mobiliteitsdag” (loon ten laste van de werkgever) moeten toekennen aan de arbeiders die op jaarbasis uitzonderlijk veel kilometers moeten afleggen (43.000 km of meer).
 • Uitbreiding regeling anciënniteitsverlof
  De eerste anciënniteitsdag wordt voortaan toegekend vanaf 15 ondernemingsanciënniteit, een tweede vanaf 25 jaar ondernemingsanciënniteit (suppletieve regeling)
 • Einde loopbaan
  Verlenging stelsels SWT (algemene regeling vanaf 62 jaar en bijzondere regelingen ‘ongeschikten’ en ‘lange loopbaan’ vanaf 59 jaar) tot 30 juni 2021.

Verlenging sectorale regeling landingsbanen tot 31 december 2020 (mits aanpassing leeftijd aan de cao van de NAR): vanaf 55 jaar voor de 1/5e loopbaanvermindering en vanaf 57 jaar voor het halftijdse stelsel. Ook in het halftijdse stelsel wordt het mogelijk om de loopbaanvermindering anders dan op weekbasis vast te leggen.

Andere punten in het sectoraal akkoord betreffen welzijn, bestaanszekerheid en vorming.

Bron: Confederatie Bouw