Bouw ID pas om misstanden in de bouw aan te pakken

Begin deze maand heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In opvolging daarop is er half juni 2015 tevens een akkoord bereikt met onder meer Bouwend Nederland en vakbond FNV voor een nieuwe bouw-cao waarin ook de Bouw ID pas ter sprake komt. Door het passensysteem staat, van iedere aanwezige op een bouwplaats, straks geregistreerd wie hij is en door wie hij is ingehuurd. Het betreft dus ook onderaannemers.

Bouw ID pas

De Bouw ID pas, bedoelt voor alle werknemers op een bouwplaats, moet schijnconstructies en misstanden in de bouw aanpakken. En moet ervoor zorgen dat er niet zomaar illegaal goedkope krachten uit bijvoorbeeld Oost-Europa aan het werk gezet worden. Alle arbeidskrachten op de bouwplaats dienen in het bezit te zijn van een Bouw ID pas en moeten zijn aangemeld zodra zij een bouwplaats betreden. Iedere bouwplaats moet de mogelijkheden hebben om de Bouw ID-pas te gebruiken.

Om een indruk te krijgen van de werking van de Bouw ID-pas heeft Bouwend Nederland een animatie filmpje gemaakt:

 

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De WAS biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Het zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. De meeste onderdelen van de wet zijn al sinds 1 juli 2015 van kracht, enkele onderdelen per 1 januari 2016. Vanaf 1 juli 2015 komt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen. De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken en werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald. De onderdelen van de WAS die per 1 januari van kracht zijn hebben voornamelijk betrekking op verbod op inhoudingen met het wettelijk minimumloon, verplichte girale betaling en specificatie van onkostenvergoedingen op de loonstrook.

Aanwezigheidsregistratie en construbadge in België

Het kabinet wil ook binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. In België is al sinds vorig jaar een dergelijke wet als de WAS aangenomen waardoor bouwbedrijven verplicht zijn om alle werknemers op een bouwplaats met een waarde boven de 800.000 euro te registreren. Tevens is het verplicht om direct aan de RSZ (Rijks Sociale Zekerheid in België) deze aanwezigheidsregistraties door te geven. Pas na een goedkeuring van de RSZ mogen de werknemers aan de slag op de bouwplaats. RAM Mobile Data is in samenwerking met de Confederatie Bouw nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze aanwezigheidsregistratie (checkinatwork genaamd) en heeft speciaal hiervoor een oplossing ontwikkeld om door middel van de track-and-trace de aanwezigheidsregistratie te automatiseren. Deze oplossing, CheckinatRAM genaamd, beslaat een aantal mogelijkheden voor zowel eigen werknemers als onderaannemers:

  • Registratie via een badge in het voertuig
  • Registratie via een app
  • Registratie via de construbadge op de bouwplaats

De laatste is dus gekoppeld aan wat de Belgen de construbadge noemen en is vergelijkbaar met de in te voeren Bouw ID pas op Nederlandse bouwplaatsen. Veel parallellen kunnen dus getrokken worden tussen beide landen en met de ervaring die in België al is opgedaan kan Nederland haar voordeel doen. Daarmee zou ook de CheckinatRAM oplossing goed kunnen werken in de Nederlandse bouwmarkt.

> Lees meer over de Belgische wetgeving en automatisering van aanwezigheidsregistratie op checkinatram.be